آپلودسنتر شبکه اجتماعی سرای عشق

social network house of love uploadcenter

تعیین طول و عرض مختص به آپلود از لینک بوده و فقط برای تصاویر قابل استفاده استفرمت های مجاز woff, eot, amr, jpg, gif, png, zip, rar, txt, doc, mp3, mp4, avi, html, htm, apk, jar, jav, pdf, swf, bmp, jpeg, css, 3gp, js, wof, ttf, ico, svg, psd, ogg, mkv, xlsx, crx
حداکثر حجم مجاز هر فایل مگابایت
حداکثر حجم مجاز مجموعه فایل ها مگابایت